Language of document : ECLI:EU:F:2011:123

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (andra avdelningen)

den 19 juli 2011

Mål F-127/10

Eberhard Bömcke

mot

Europeiska investeringsbanken

”Intervention – Avvisning av målet vid den nationella domstolen – Partsbehörighet – Föremålet för intervention – Intresse av att intervenera – Val som anordnats sedan en personalföreträdare avsatts”

Saken:      Talan enligt artiklarna 270 FEUF och 41 i Europeiska investeringsbankens personalföreskrifter, genom vilken Eberhard Bömcke har yrkat först och främst ogiltigförklaring av den rättsakt genom vilken valnämnden, den 8 december 2010, slog fast att en ny personalföreträdare skulle väljas sedan Eberhard Bömcke hade avsatts.

Avgörande:      Den interventionsansökan som ingetts av personalföreträdarna vid Europeiska investeringsbanken avslås. Bodson, Kourgias, Sutil och Vanhoudt tillåts intervenera i mål F‑105/10, Bömcke mot EIB, till stöd för EIB. Ansökningarna om konfidentiell behandling av vissa handlingar eller delar av handlingar i målet bifalls provisoriskt. Justitiesekreteraren ska lämna de parter som tillåtits att intervenera en icke konfidentiell version av varje inlaga som meddelats parterna. En frist kommer att föreskrivas för de parter som tillåtits att intervenera för att inkomma med eventuella invändningar mot ansökningen om konfidentiell behandling. Beslut beträffande huruvida denna ansökan är välgrundad kommer att meddelas senare. En frist kommer att föreskrivas för de parter som tillåtits att intervenera för att inkomma med en interventionsinlaga, utan hinder för dessa att i förekommande fall komplettera inlagan senare, sedan beslut fattats beträffande huruvida ansökan om konfidentiell behandling är välgrundad. Personalföreträdarna vid Europeiska investeringsbanken ska bära sina rättegångskostnader. Beslut om sökandenas rättegångskostnader meddelas senare.

Sammanfattning

1.      Förfarande – Intervention – Verkan av avvisning av talan i huvudsaken

2.      Förfarande – Intervention – Berörda personer – Personalföreträdarna vid Europeiska investeringsbanken – Partsbehörighet saknas – Avvisning

3.      Förfarande – Intervention – Sakprövningsförutsättningar – Direkt och faktiskt intresse – Tvist angående val av personalföreträdare vid en institution – Röstberättigade

1.      En interventionsansökan kan avslås om talan i huvudsaken är sådan att den ska avvisas utan att själva sakfrågan prövas. Skälet för avslag är härvid att det är uppenbart att talan i huvudsaken ska avvisas.

(se punkt 6)

2.      Utomstående kan få tillstånd att intervenera endast om denne har partsbehörighet. Andra personer än fysiska personer, såsom personalföreträdarna vid Europeiska investeringsbanken, har enligt rättspraxis partsbehörighet endast om det är fråga om en juridisk person i enlighet med det rättssystem som är tillämpligt på dess bildande, eller åtminstone har de beståndsdelar som utgör grundvalen för en sådan, bland annat självbestämmande och ansvar, även begränsat sådant.

Personalföreträdarna erkänns visserligen enligt de bestämmelser som är tillämpliga på Europeiska investeringsbanken, men det framgår av dessa bestämmelser att personalföreträdarna ska fullgöra uppgifter som, vid de institutioner som omfattas av personalföreskrifterna, tillfaller personalkommittén. Vid en institution utgör personalkommittén emellertid ett internt organ och saknar därför partsbehörighet. Med hänsyn till de bestämmelser som är tillämpliga på personalföreträdarna kan annat avgörande inte fattas med avseende på dessa. Personalföreträdarna ska därför anses sakna partsbehörighet.

(se punkterna 10–2)

3.      Beträffande personalrepresentationsorganen har samtliga röstberättigade ett direkt och faktiskt intresse av att valen ska förlöpa på grundval av ett valsystem som är förenligt med de bestämmelser i tjänsteföreskrifterna som reglerar röstningsförfarandet och på de villkor som föreskrivs i dessa. De röstberättigade iakttar därför med nödvändighet mandatperioderna för de personalföreträdare som valts. Att mandatperioden för en personalföreträdare löper ut medför nämligen i princip att val anordnas. Vid tvister rörande avsättning av en personalföreträdare har en anställd, i egenskap av röstberättigad, ett intresse av att få saken prövad, vilket är tillräckligt för att talan skall kunna tas upp till sakprövning eller för att en interventionsansökan ska bifallas. Det förhållandet att den berörde är röstberättigad är tillräckligt för att styrka att denne inte enbart handlar i syfte att upprätthålla lagenligheten eller i institutionens intresse.

(se punkterna 19 och 20)