Language of document : ECLI:EU:F:2012:157

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2012. gada 20. novembrī

Lieta F‑1/11

Zdenek Soukup

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Mutiskā pārbaudījuma novērtējums

Priekšmets Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 267. pantu, kas ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, ar kuru Z. Soukup lūdz, pirmkārt, atcelt konkursa EPSO/AD/144/09 atlases komisijas lēmumu neiekļaut viņu konkursa rezerves sarakstā, otrkārt, šīs pašas atlases komisijas lēmumu iekļaut minētajā sarakstā citu kandidātu, treškārt, “visas darbības, ko atlases komisija veica, sākot no konkursa posma, kurā tika pieļauti uzrādītie pārkāpumi”, un turklāt piespriest Komisijai samaksāt zaudējumu atlīdzību EUR 25 000, lai atlīdzinātu ciesto kaitējumu

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus pats un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Administrācijas akti – Spēkā esamības prezumpcija – Apstrīdēšana – Pierādīšanas pienākums – Pienākums iesniegt pierādījumus, kas var būt pamats šaubām par akta likumību

2.      Ierēdņi – Konkurss – Atlases komisijas objektivitātes princips – Pazīšanās attiecības starp atlases komisijas locekli un kandidātu

(Civildienesta noteikumu 11.a pants)

1.      Pirmkārt, administratīvam aktam ir piemērojama likumības prezumpcija, un, otrkārt, pierādīšanas pienākums principā ir tam, kurš apgalvo, ka administratīvais akts ir prettiesisks, līdz ar to ieinteresētajai personai ir pienākums iesniegt vismaz pietiekami precīzas, objektīvas un saskaņotas norādes, lai apliecinātu to faktu patiesumu un ticamību, ar kuriem ir pamatoti viņa apgalvojumi.

Līdz ar to ieinteresētajai personai, kuras rīcībā nav ne pierādījuma, ne pat norāžu kopuma, ir jāpieņem likumības prezumpcija, kas attiecas uz konkursa atlases komisijas pieņemtajiem lēmumiem, un viņš nevar pieprasīt Civildienesta tiesai, lai tā pati izvērtētu veiksmīgo kandidātu pieteikumus nolūkā pārbaudīt, vai daži no veiksmīgajiem kandidātiem pie konkursa nav pielaisti prettiesiski.

(skat. 34. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2010. gada 4. februāris, F‑15/08 Wiame/Komisija, 21. punkts.

2.      Tas, ka atlases komisijas loceklis un kandidāts ir pazīstami, pati par sevi nav pietiekami, lai pierādītu, ka minētais loceklis ir personīgi ieinteresēts Civildienesta noteikumu 11.a panta izpratnē, lai varētu apstrīdēt viņa objektivitāti. Faktiski tas, ka atlases komisijas loceklis personīgi pazīst kādu no kandidātiem, nebūt nenozīmē, ka minētais loceklis jau iepriekš izlems par labu minētajam kandidātam. Turklāt, tā kā mutiskais pārbaudījums nevar sava rakstura dēļ būt anonīms, tas, ka viens vai vairāki kandidāti strādā tajā pašā iestādē, no kuras ir viens vai divi atlases komisijas locekļi, pats par sevi nav apstāklis, kas var sniegt atlases komisijai informāciju, ko tā nav tiesīga zināt.

(skat. 38. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2008. gada 30. aprīlis, F‑16/07 Dragoman/Komisija, 44. punkts.