Language of document :

Жалба, подадена на 26 ноември 2010 г. - Labiri/ЕИСК

(Дело F-124/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Vassiliki Labiri (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Eвропейски икономически и социален комитет

Предмет на производството

Отмяна на решението за приключване без провеждане на по-нататъшна административна проверка вследствие на жалба за психически тормоз, подадена от жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 18 януари 2010 г. на Генералния секретар на Eвропейския икономически и социален комитет да бъде повдигано никакво обвинение срещу началника на отдела на жалбоподателя и за приключване, без провеждане на по-нататъшна административна проверка, на производството, образувано съвместно от Eвропейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите въз основа на жалба за психически тормоз;

да се осъди Eвропейския икономически и социален комитет да заплати съдебните разноски.

____________