Language of document :

Talan väckt den 30 november 2010 - Schuerewegen mot parlamentet

(Mål F-125/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxemburg) (ombud: advokaterna P. Nelissen Grade och G. Leblanc)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut varigenom sökanden avlägsnades från sin arbetsplats och hans tjänstekort togs ifrån honom samt de åtgärder som följde detta beslut och yrkande om skadestånd.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 30 augusti 2010 om avslag på sökandens klagomål,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 25 mars 2010 varigenom sökanden genom tvång avlägsnades från arbetsplatsen, utan motivering, skriftlig eller muntligt besked eller förvarning, och varigenom hans tjänstekort togs ifrån honom, samt de åtgärder som följde detta beslut,

klargöra för svaranden följderna av ogiltigförklaringen av de angripna besluten, i synnerhet att sökanden ska ersättas för de skador han åsamkats,

förplikta svaranden att ersätta samtliga sjukvårdskostnader till följd av de hälsoproblem som sökanden ådragit sig på grund av dessa händelser,

förplikta svaranden att återinsätta alla semesterdagar som sökanden tagit ut från den 25 mars 2010, inklusive alla sjukdagar,

förplikta svaranden att framställa offentliga och skriftliga ursäkter till sökanden för att återupprätta hans heder och rentvå honom,

förplikta svaranden att säkerställa att sökanden härefter inte drabbas av några trakasserier eller diskriminerande handlingar eller åtgärder på grund av de angripna besluten,

förplikta svaranden att säkerställa att inga spår från de angripna besluten, deras motivering eller följder finns kvar i sökandens individuella akt,

förplikta svaranden att aktivt och snabbt hitta en ny tjänst till sökanden, som är tillräckligt avlägsen från hans nuvarande anställning för att han ska kunna återuppta sitt arbete under rimligt humana förhållanden,

förplikta svaranden att säkerställa att alla personer som har deltagit, aktivt, indirekt eller med idéer, i de omstridda händelserna ska varnas eller straffas med lämpliga sanktioner,

förplikta svaranden att utge 10 000 euro till sökanden som ersättning för ideell skada samt 5 000 euros som preliminärt belopp, med förbehåll för höjningar, för materiell skada, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________