Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 3. juuni 2021. aasta otsus – Ungari versus Euroopa Parlament

(kohtuasi C-650/18)1

(Tühistamishagi – ELL artikli 7 lõige 1 – Euroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta, millega kutsutakse Euroopa Liidu Nõukogu üles järeldama ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi – ELTL artiklid 263 ja 269 – Euroopa Kohtu pädevus – Hagi vastuvõetavus – Vaidlustatav akt – ELTL artikkel 354 – Parlamendis häälte lugemise eeskirjad – Parlamendi kodukord – Artikli 178 lõige 3 – Mõiste „antud hääled“ – Erapooletud – Õiguskindluse, võrdse kohtlemise, demokraatia ja lojaalse koostöö põhimõte)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Ungari (esindajad: M. Z. Fehér, G. Tornyai ja Zs. Wagner, hiljem M. Z. Fehér)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: F. Drexler, N. Görlitz ja T. Lukácsi)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna)

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Ungari kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

Jätta Poola Vabariigi kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 ELT C 436, 3.12.2018.