Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2021. gada 3. jūnija spriedums – Ungārija/Eiropas Parlaments

(Lieta C-650/18) 1

(Prasība atcelt tiesību aktu – LES 7. panta 1. punkts – Eiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu, kurā Eiropas Savienības Padome tiek aicināta konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka varētu tikt nopietni pārkāptas vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība – LESD 263. un 269. pants – Tiesas kompetence – Prasības pieņemamība – Apstrīdams tiesību akts – LESD 354. pants – Noteikumi par balsu skaitīšanu Parlamentā – Parlamenta Reglaments – 178. panta 3. punkts – Jēdziens “nodotās balsis” – Atturēšanās – Tiesiskās drošības, vienlīdzīgas attieksmes, demokrātijas un lojālas sadarbības principi)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ungārija (pārstāvji: M. Z. Fehér un G. Tornyai, kā arī Zs. Wagner, vēlāk – M. Z. Fehér)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji: F. Drexler, N. Görlitz un T. Lukácsi)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Polijas Republika (pārstāvis: B. Majczyna)

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Ungārija sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.

Polijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 OV C 436, 3.12.2018.