Language of document :

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. – Węgry / Parlament Europejski

(Sprawa C-650/18)1

Skarga o stwierdzenie nieważności – Artykuł 7 ust. 1 TUE – Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku wzywającego Radę Unii Europejskiej do stwierdzenia istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości, na których opiera się Unia – Artykuły 263 i 269 TFUE – Właściwość Trybunału – Dopuszczalność skargi – Akt zaskarżalny – Artykuł 354 TFUE – Zasady dotyczące obliczania głosów w Parlamencie – Regulamin Parlamentu – Artykuł 178 ust. 3 – Pojęcie „oddanych głosów” – Wstrzymujący się od głosu – Zasady pewności prawa, równego traktowania, demokracji i lojalnej współpracy

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Węgry (przedstawiciele: początkowo Z. Fehér, G. Tornyai i Z. Wagner, następnie Z. Fehér, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: F. Drexler, N. Görlitz i T. Lukácsi, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: B. Majczyna, pełnomocnik)

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Węgry pokrywają własne koszty oraz zostają obciążone kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

Rzeczpospolita Polska pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 436 z 3.12.2018.