Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedums – Di Prospero/Komisija

(lieta F-12/12) 1

Civildienests – Iecelšana amatā – Konkursa sekmīga nokārtošana pēc uzaicinājuma prasītājai piedalīties konkursā, lai izpildītu spriedumu – Iecelšana pakāpē ar atpakaļejošu spēku

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rita Di Prospero (Brisele, Beļģija) (pārstāvji S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji M. J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt netiešu Komisijas lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītājas pieteikums viņu klasificēt AD 11 pakāpē ar atpakaļejošu spēku no 2010. gada 1. janvāra, un prasība atlīdzināt iespējami nodarīto kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 18. oktobra lēmumu, ar kuru ir atteikts R. Di Prospero viņu klasificēt AD 11 pakāpē no 2010. gada 1. janvāra;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina R. Di Prospero tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 138, 12.5.2012., 32. lpp.