Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 juni 2013 – Di Prospero/Commissie

(Zaak F-12/12)1

„Openbare dienst – Aanstelling – Geslaagd voor vergelijkend onderzoek na verzoek aan verzoekster om deel te nemen met het oog op uitvoering van arrest – Aanstelling in rang met terugwerkende kracht”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Rita Di Prospero (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoeksters verzoek om haar met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 in te delen in de rang AD 11 en verzoek om vergoeding van de schade die zij zou hebben geleden

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 18 oktober 2011 houdende weigering om Di Prospero met ingang van 1 januari 2010 aan te stellen in de rang AD 11 wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Di Prospero.

____________

1 PB C 138 van 12.5.2012, blz. 32.