Language of document :

Sag anlagt den 3. februar 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-13/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at forny sagsøgerens kontrakt som kontraktansat.

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling.

Annullation af den afgørelse, som blev truffet af afdelingschefen for »Recruitment and End of Service«, direktorat HR.B, GD Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed, i dennes egenskab af ansættelsesmyndighed, om ikke at forny sagsøgerens kontrakt.

Om fornødent annullation af den af ansættelsesmyndigheden trufne afgørelse om afslag på den af sagsøgeren indgivne klage.

Sagsøgeren genindsættes i de funktioner, hun havde i GD DIGIT, i forbindelse med en fornyelse af hendes kontrakt i overensstemmelse med de vedtægtsmæssige krav.

Subsidiært og i tilfælde af, at der ikke gives medhold i ovenfor nævnte påstand om genansættelse, tilpligtes sagsøgte at erstatte det af sagsøgeren lidte tab, som foreløbigt og efter ret og billighed er opgjort til differencen mellem den løn, som ville være blevet udbetalt som midlertidigt ansat i Kommissionen, såfremt sagsøgerens kontrakt var blevet forlænget, og den arbejdsløshedsunderstøttelse, der p.t. oppebæres, og dette i en periode på to år (svarende til den i henhold til artikel 8 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte fastsatte varighed af fornyelsen), med tillæg af morarenter efter den lovbestemte sats i den pågældende periode.

Under alle omstændigheder tilpligtes sagsøgte at betale et beløb, der foreløbigt og efter ret og billighed er fastsat til 5 000 EUR, i erstatning for det ikke-økonomiske tab, med tillæg af morarenter efter den lovbestemte sats med virkning fra datoen for afsigelsen af dommen i sagen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.