Language of document :

3. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-13/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S: Rodrigues, C. Bernanrd-Glanz ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta hageja lepingulise töötaja leping pikendamata.

Hageja nõuded

Tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks;

tühistada personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi HR. B direktoraadi üksuse „Töölevõtmine ja teenistuse lõpetamine” juhataja poolt teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusena võetud otsus jätta hageja leping pikendamata;

vajalikus osas tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus, millega jäeti hageja esitatud kaebus rahuldamata,

ennistada hageja ametikohale, mida ta täitis informaatika peadirektoraadis (DIGIT) vastavalt personalieeskirjade nõuetele vastava lepingu pikendamise raames;

teise võimalusena ning kui ei rahuldada eespool esitatud ennistamise nõuet, mõista kostjalt välja hagejale tekitatud kahju, mis esialgu ning ex aequo et bono hinnates vastab ühelt poolt komisjonis juhul, kui tema lepingut oleks pikendatud, ajutise teenistujana saadud töötasu, ning teiselt poolt praegu tema poolt saadud töötushüvitise vahele, ning seda kahe aasta jooksul (mis vastab muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 8 ette nähtud pikendamise kestusele), millele lisandub viitusintress asjaomasel ajavahemikul kehtiva seadusliku määra alusel;

igal juhul mõista kostjalt välja esialgne ja ex aequo et bono hinnates kindla suutusega summa 5000 eurot mittevaralise kahju eest, millele lisandub viivitusintress tehtava otsuse kuupäeval kehtiva seadusliku määra alusel;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.