Language of document :

Žaloba podaná 20. januára 2012 – ZZ/Parlament

(vec F-9/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Lévi, M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Návrh zaviazať Parlament na náhradu škody a nemajetkovej ujmy údajne spôsobených žalobcovi pochybením pri vedení zoznamu úspešných uchádzačov

Návrhy žalobcu

uznať mimozmluvnú zodpovednosť Parlamentu za pochybenia pri vedení svojho zoznamu úspešných uchádzačov,

nahradiť žalobcovi materiálnu ujmu za obdobie od decembra 2003 do decembra 2011 ohodnotenú na 749 449,3 eur, k tomu príspevok do dôchodkového fondu, a to až do dosiahnutia dôchodkového veku zo zákona, v čistých mesačných platbách, ktoré zodpovedajú mzde stanovenej úradníkom na pozícii AD od platovej triedy AD 9 stupeň 2 druhý rok, pričom sa zoberie do úvahy bežný kariérny postup úradníka rovnakej platovej triedy, spolu so zodpovedajúcimi príspevkami na nemocenské poistenie. Celú sumu je potrebné zvýšiť o úroky z omeškania podľa sadzby Európskej centrálnej banky zvýšené o 2 body,

nahradiť žalobcovi nemajetkovú ujmu ohodnotenú na 70 000 eur,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.