Language of document :

Sag anlagt den 27. januar 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-12/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens stiltiende afslag på sagsøgerens ansøgning om indplacering i lønklasse AD 11 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2010 og erstatning af det angiveligt lidte tab.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 18. oktober 2011 om afslag på at ændre sagsøgerens indplacering til lønklasse AD 11 fra den 1. januar 2010.

Erstatning af det af sagsøgeren lidte ikke-økonomiske tab, idet erstatningen med rimelighed kan opgøres til 22 000 EUR.

Subsidiært erstatning af det af sagsøgeren lidte økonomiske tab på 11 742,48 EUR i forfremmelsesåret 2010, plus, for den efterfølgende periode frem til datoen for den dom, der afsiges i den foreliggende sag, et variabelt beløb, der beregnes nærmere, med tillæg af udlignings- og morarenter efter den krævede lovbestemte sats; til dette første samlede beløb føjes et fast beløb efter Rettens skøn til erstatning af den anden del af det økonomiske tab, idet dette beløb vejledende og foreløbigt kan opgøres til ca. 120 000 EUR.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.