Language of document : ECLI:EU:F:2013:39

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

19 päivänä maaliskuuta 2013

Asia F‑13/11

BR

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Työsopimuksen uusimatta jättäminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa BR vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätöksen, jolla Euroopan komissio kieltäytyi uusimasta hänen väliaikaisen toimihenkilön työsopimustaan, ja velvoittamaan komission korvaamaan hänelle aiheutuneen vahingon.

Ratkaisu: Kanne hylätään. BR vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelussuhteen kesto – Toimielimen harkintavalta – Rajoittaminen yleisesti sovellettavalla sisäisellä päätöksellä – Hyväksyttävyys – Rajat

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artikla; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan b ja d alakohta ja 8 artiklan ensimmäinen ja toinen kohta)

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan toisessa kohdassa ei anneta toimihenkilölle oikeutta tulla palkatuksi kuuden vuoden enimmäisajaksi, sillä toimielimellä on oikeus tehdä tai uusia tällaisia sopimuksia sallittua enimmäisaikaa lyhyemmäksi ajaksi sen laajan harkintavallan nojalla, joka tällä toimielimellä on sen organisoidessa yksikkönsä sille uskottujen tehtävien mukaan ja sen määrätessä toimielimen käytettävissä näitä tehtäviä varten oleva henkilöstö asemapaikkoihin, edellyttäen kuitenkin, että tämä asemapaikkoihin määrääminen tapahtuu yksikön edun mukaisesti.

Toimielimellä on tämä laaja harkintavalta paitsi yksittäistapauksissa, myös sen toteuttaessa yleistä politiikkaa tarvittaessa yleisesti sovellettavalla sisäisellä päätöksellä, kuten yleisillä täytäntöönpanosäännöksillä, joilla se rajoittaa oman harkintavaltansa käyttöä. Tällaisen sisäisen päätöksen seurauksena ei kuitenkaan voi olla se, että toimielin luopuu kokonaan muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan ensimmäisessä kohdassa sille annetusta toimivallasta tehdä tai uusia tapauksen mukaan kyseisten palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan b tai d alakohdassa tarkoitetun väliaikaisen toimihenkilön työsopimus kuuden vuoden enimmäisajaksi. Toimielimen on aina noudatettava yleisiä oikeusperiaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja luottamuksensuojan periaatetta.

Kun otetaan huomioon yleiset oikeusperiaatteet, työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen ei voi luopua muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan toisessa kohdassa sille annetusta harkintavallasta soveltamalla mekaanisesti kuuden vuoden sääntöä – toisin sanoen tutkimatta toimihenkilön hakemusasiakirjoja ja sitä, onko palvelukseen ottaminen yksikön edun mukaista – perustellakseen hänen palvelussuhteensa rajoittamisen kyseisten palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan toisessa kohdassa sallittua lyhyemmäksi ajaksi. Luopuessaan tällä tavoin tästä harkintavallasta kyseinen viranomainen loukkaisi oikeutta hyvään hallintoon, josta määrätään Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa, jossa edellytetään, että toimielin tutkii huolella, kattavasti ja puolueettomasti kaikki hakemusasiakirjat asianomaisen hakijan omien ansioiden ja soveltuvuuden sekä avoimen viran vaatimusten kannalta. Tällainen luopuminen merkitsisi myös huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiä ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista.

(ks. 33–35 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑404/06, ETF v. Landgren, 8.9.2009, 215 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T-143/09 P, komissio v. Petrilli, 16.12.2010, 34 ja 35 kohta