Language of document : ECLI:EU:F:2013:94

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

26. juuni 2013

Kohtuasi F‑12/12

Rita Di Prospero

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametisse nimetamine – Konkursi edukalt läbimine pärast seda, kui kohtuotsuse täitmiseks tehti hagejale ettepanek konkureerida – Palgaastmele määramine tagasiulatuvalt

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega R. Di Prospero palub tühistada Euroopa Komisjoni vaikimisi tehtud otsus, millega jäeti rahuldamata tema taotlus palgaastmele AD 11 määramise kohta tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2010 ning nõue hüvitada tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Otsus:      Tühistada Euroopa Komisjoni 18. oktoobri 2011. aasta otsus, millega keelduti R. Di Prospero määramisest palgaastmele AD 11 alates 1. jaanuarist 2010. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja R. Di Prospero kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Ametnike hagid – Tühistav kohtuotsus – Mõju – Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) otsuse mitte lubada hagejal konkursil kandideerida tühistamine – Hageja, kes läbis edukalt madalamale palgaastmele töölevõtmiseks korraldatud teise konkursi – Administratsiooni kohustus nimetada ta kõrgemale palgaastmele tagasiulatuvalt

(ELTL artikkel 266; personalieeskirjad, artikkel 3 ja artikli 31 lõige 1)

Kui liidu kohus tühistab Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) otsuse mitte lubada kandidaadil konkursil kandideerida, siis selle otsuse administratsiooni poolt nõuetekohaseks täitmiseks on vaja asetada kandidaat täpselt sellesse olukorda, milles ta oleks pidanud olema, kui ta oleks saanud konkursil kandideerida. Selles küsimuses ei saa pidada seda, et asjaomasel isikul lubatakse kandideerida, ELTL artiklist 266 tuleneva kohustuse piisavaks täitmiseks juhul, kui isikut, kes läbis edukalt madalamale palgaastmele töölevõtmiseks samal ajal korraldatud konkursi, ei olnud saadud tööle võtta esimese konkursi kõrgemale palgaastmele alates kuupäevast, mil selle konkursi teised kandidaadid tööle võeti.

Pärast tühistava kohtuotsuse tegemist peab institutsioon talle ELTL artikli 266 alusel antud kaalutlusõiguse teostamisel tegema valiku erinevate võimalike meetmete vahel, et ühitada omavahel teenistuse huvid ja vajadus heastada hagejale tekitatud kahju. Kuna institutsioon on aga kohustatud võtma konkreetsed meetmed kandidaadi suhtes toime pandud rikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks, peab ta personalieeskirjade artiklit 3 kohaldades võtma arvesse kandidaadi olukorra olulist muudatust alates tühistavast kohtuotsusest ehk tema teenistusse asumist. Seetõttu ei ole takistatud personalieeskirjade artikli 31 lõiget 1 kohaldades tagasiulatuvalt kandidaadi kõrgemale palgaastmele nimetamine institutsiooni poolt.

Nimelt võib haldusakti tagasiulatuv mõju, juhul kui adressaadi õiguspärasest ootusest on nõuetekohaselt kinni peetud, olla just vajalik meede aluspõhimõtte, käesoleval juhul tõhusa õiguskaitsevahendi põhimõtte järgimise tagamiseks.

(vt punktid 31–36)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 8. oktoober 1992, kohtuasi T‑84/91: Meskens vs. parlament (punkt 78); 29. juuni 2005, kohtuasi T‑254/04: Pappas vs. Regioonide Komitee (punkt 44).

Avaliku Teenistuse Kohus: 11. september 2008, kohtuasi F‑135/07: Smajda vs. komisjon (punkt 48).