Language of document : ECLI:EU:F:2016:165

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(samosoudce)

21. července 2016

Věc F‑9/12 RENV

CC

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Vrácení věci Soudu po zrušení – Žaloba na náhradu škody – Mimosmluvní odpovědnost – Pochybení, ke kterým došlo při vedení seznamu vhodných kandidátů – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EUR/A/151/98 – Rovné zacházení – Opatření k provedení rozsudku – Šetření Evropského veřejného ochránce práv“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se CC domáhá náhrady škody, která jí byla způsobena různými pochybeními Evropského parlamentu při vedení seznamu vhodných kandidátů, jenž byl vypracován v otevřeném výběrovém řízení EUR/A/151/98 a na který bylo její jméno zapsáno v návaznosti na rozhodnutí generálního ředitele pro personál Parlamentu ze dne 17. května 2005.

Rozhodnutí:      Evropskému parlamentu se ukládá zaplatit CC částku 12000 eur. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené CC ve věcech F‑9/12, T‑457/13 P a F‑9/12 RENV.

Shrnutí

1.      Právo Evropské unie – Zásady – Rovné zacházení – Pojem – Odlišná doba platnosti seznamu vhodných kandidátů pro jednotlivé úspěšné kandidáty výběrového řízení

2.      Úředníci – Mimosmluvní odpovědnost orgánů – Podmínky – Protiprávnost – Škoda – Příčinná souvislost – Pojem – Ztráta příležitosti být přijat do zaměstnání – Důkazní břemeno

(Článek 340 odst. 2 SFEU)

1.      Obecná zásada rovného zacházení je základní zásadou unijního práva, která vyžaduje, aby se srovnatelnými situacemi nebylo zacházeno odlišně, není-li takové odlišování objektivně odůvodněné. Zásada rovného zacházení je porušena tehdy, pokud je se dvěma kategoriemi osob, jejichž skutková a právní situace nevykazuje zásadní rozdíly, zacházeno odlišně nebo pokud je s odlišnými situacemi zacházeno stejně.

Vzhledem k tomu, že jméno zúčastněného bylo na seznam vhodných kandidátů výběrového řízení zapsáno na kratší dobu než jméno jednoho z dalších úspěšných kandidátů výběrového řízení, zásada rovného zacházení nebyla dodržena.

(viz body 89, 90 a 93)

Odkazy:

Soud prvního stupně: rozsudek ze dne 20. února 2009, Komise v. Bertolete a další, T‑359/07 P až T‑361/07 P, EU:T:2009:40, body 37 a 38 a citovaná judikatura

2.      V případě mimosmluvní odpovědnosti lze Unii činit odpovědnou pouze za škodu, která dostatečně přímo vyplývá z protiprávního jednání některého z jejích orgánů, což předpokládá, že protiprávnost způsobená orgánem, jemuž je toto jednání přičitatelné, byla určující příčinou ztráty příležitosti.

Pokud se údajná škoda týká ztráty příležitosti, je na účastníku řízení, který tvrdí tuto škodu, aby prokázal, že se jedná o reálnou příležitost a že ztráta takové příležitosti je skutečně definitivní.

(viz body 122 a 123)

Odkazy:

Soud prvního stupně: rozsudky ze dne 5. října 2004, Sanders a další v. Komise, T‑45/01, EU:T:2004:289, bod 150; Eagle a další v. Komise, T‑144/02, EU:T:2004:290, bod 165, a ze dne 6. června 2006, Girardot v. Komise, T‑10/02, EU:T:2006:148, bod 96

Soud pro veřejnou službu: rozsudek ze dne 12. května 2011, Missir Mamachi di Lusignano v. Komise, F‑50/09, EU:F:2011:55, bod 179 a citovaná judikatura