Language of document : ECLI:EU:F:2016:165

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM (enedommer)

21. juli 2016

Sag F-9/12 RENV

CC

mod

Europa-Parlamentet

»Personalesag – hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse – erstatningssøgsmål – ansvar uden for kontraktforhold – fejl begået i forbindelse med administrationen af egnethedslisten – almindelig udvælgelsesprøve – almindelig udvælgelsesprøve EUR/A/151/98 – ligebehandling – foranstaltninger til opfyldelse af dommen – den europæiske ombudsmands undersøgelse«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder CC har nedlagt påstand om erstatning af det tab, han har lidt som følge af forskellige fejl begået af Europa-Parlamentet i forbindelse med administrationen af den liste over egnede ansøgere, der blev udarbejdet efter den almindelige udvælgelsesprøve EUR/A/151/98, hvorpå sagsøgeren var blevet opført efter afgørelsen af 17. maj 2005 truffet af Parlamentets generaldirektør for personale.

Udfald:      Europa-Parlamentet betaler CC et beløb på 12 000 EUR. I øvrigt frifindes Parlamentet. Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler de af CC afholdte omkostninger i sag F-9/12, sag T-457/13 P og sag F-9/12 RENV.

Sammendrag

1.      EU-ret – principper – ligebehandling – begreb – varigheden af en egnethedslistes gyldighed varierer alt efter de beståede ansøgere i en udvælgelsesprøve

2.      Tjenestemænd – institutionernes ansvar uden for kontraktforhold – betingelser – ulovlighed – tab – årsagsforbindelse – begreb – fortabelse af en mulighed for ansættelse – bevisbyrde

(Art. 340, stk. 2, TEUF)

1.      Det almindelige ligebehandlingsprincip er et grundlæggende princip i EU-retten, som kræver, at ensartede situationer ikke behandles forskelligt, medmindre en forskellig behandling er objektivt begrundet. Ligebehandlingsprincippet er tilsidesat, når to persongrupper, hvis retlige og faktiske situation ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, behandles forskelligt, eller når forskellige situationer behandles ens.

Når den pågældende er blevet opført på listen over egnede ansøgere efter en udvælgelsesprøve i en kortere periode end den, hvori en anden bestået ansøger fra udvælgelsesprøven er opført, er ligebehandlingsprincippet ikke blevet overholdt.

(jf. præmis 89, 90 og 93)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: dom af 20. februar 2009, Kommissionen mod Bertolete m.fl., T-359/07 P – T-361/07 P, EU:T:2009:40, præmis 37 og 38 og den deri nævnte retspraksis

2.      På området for erstatningsansvar uden for kontrakt kan Unionen kun gøres ansvarlig for et tab, hvis dette følger tilstrækkeligt direkte af en ulovlig adfærd begået af en af dens institutioner, hvilket forudsætter, at den ulovlighed, som er begået af institutionen, som denne adfærd kan tilregnes, har været den afgørende årsag til den fortabte mulighed.

Når det påståede tab består i en fortabelse af en mulighed tilkommer det den part, som har påberåbt sig dette tab, at bevise, at der er tale om en reel mulighed og at tabet af en sådan mulighed rent faktisk er blevet endeligt.

(jf. præmis 122 og 123)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: domme af 5. oktober 2004, Sanders m.fl. mod Kommissionen, T-45/01, EU:T:2004:289, præmis 150, og Eagle m.fl. mod Kommissionen, T-144/02, EU:T:2004:290, præmis 165, samt dom af 6. juni 2006, Girardot mod Kommissionen, T-10/02, EU:T:2006:148, præmis 96

Personaleretten: dom af 12. maj 2011, Missir Mamachi di Lusignano mod Kommissionen, F-50/09, EU:F:2011:55, præmis 179 og den deri nævnte retspraksis