Language of document : ECLI:EU:F:2016:165

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(ainukohtunik)

21. juuli 2016

Kohtuasi F‑9/12 RENV

CC

versus

Euroopa Parlament

Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Kahju hüvitamise nõue – Lepinguväline vastutus – Sobivate kandidaatide loetelu haldamisel toime pandud rikkumised – Avalik konkurss – Konkursiteade EUR/A/151/98 – Võrdne kohtlemine – Meetmed kohtuotsuse täitmiseks – Euroopa Ombudsmani uurimine

Ese:      Hagi, mis on esitatud ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, ja millega CC palub, et talle hüvitataks kahju, mille Euroopa Parlament talle tekitas erinevate haldusvigadega, mis puudutas avaliku konkursi EUR/A/151/98 tulemusel koostatud sobivate kandidaatide nimekirja, kuhu tema nimi kanti Euroopa Parlamendi personalivaldkonna peadirektori 17. mai 2005. aasta otsusega.

Otsus:      Mõista Euroopa Parlamendilt CC kasuks välja summa suuruses 12 000 eurot. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta Euroopa Parlamendi kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja CC kohtukulud kohtuasjades F‑9/12, T‑457/13 P ja F‑9/12 RENV.

Kokkuvõte

1.      Euroopa Liidu õigus – Põhimõtted – Võrdne kohtlemine – Mõiste – Sobivate kandidaatide nimekirja erinev kestus ühe ja sama konkursi edukalt läbinud isikute suhtes

2.      Ametnikud – Institutsioonide lepinguväline vastutus – Tingimused – Õigusvastasus – Kahju – Põhjuslik seos – Mõiste – Töölesaamise võimaluse kaotamine – Tõendamiskoormis

(ELTL artikli 340 lõige 2)

1.      Võrdse kohtlemise üldpõhimõte on liidu õiguse aluspõhimõte, mis keelab käsitleda sarnaseid olukordi erinevalt ja erinevaid olukordi ühetaoliselt, välja arvatud siis, kui erinev kohtlemine on objektiivselt põhjendatud. Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisega on tegemist, kui kahte isikute kategooriat, kelle faktiline ja õiguslik olukord ei erine oluliselt, koheldakse erinevalt või kui erinevaid olukordi käsitletakse ühetaoliselt.

Kuna puudutatud isiku nimi oli kantud konkursi sobivate kandidaatide nimekirja lühemaks ajaks kui teiste konkursil osalenud kandidaatide nimed, siis ei peetud kinni võrdse kohtlemise põhimõttest.

(vt punktid 89, 90 ja 93)

Viide:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus, 20.2.2009, komisjon vs. Bertolete jt, T‑359/07 P–T‑361/07 P, EU:T:2009:40, punktid 37 ja 38 ning seal viidatud kohtupraktika.

2.      Mis puudutab lepinguvälist vastutust, siis saab liitu pidada kahju eest vastutavaks ainult siis, kui see kahju tuleneb mõne liidu institutsiooni õigusvastasest tegevusest piisavalt otseselt – see tähendab, et võimaluse kaotamise peamiseks põhjuseks oli institutsioonipoolne, vastavale institutsioonile süüks pandav õigusrikkumine.

Kui väidetav kahju on tekkinud võimaluse kaotuse tõttu, siis tuleb menetlusosalisel, kes sellele kahjule tugineb, tõendada, et tegemist on reaalse võimalusega ja et niisugune võimalus on tõepoolest lõplikult kaotatud.

(vt punktid 122 ja 123)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsused, 5.10.2004, Sanders jt vs. komisjon, T‑45/01, EU:T:2004:289, punkt 150; Eagle jt vs. komisjon, T‑144/02, EU:T:2004:290, punkt 165, ja 6.6.2006, Girardot vs. komisjon, T‑10/02, EU:T:2006:148, punkt 96.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus, 12.5.2011, Missir Mamachi di Lusignano vs. komisjon, F‑50/09, EU:F:2011:55, punkt 179 ja seal viidatud kohtupraktika.