Language of document : ECLI:EU:F:2016:165

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(tiesnesis vienpersoniski)

2016. gada 21. jūlijā

Lieta F‑9/12 RENV

CC

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Ārpuslīgumiskā atbildība – Piemēroto kandidātu saraksta pārvaldībā pieļautās kļūdas – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EUR/A/151/98 – Vienlīdzīga attieksme – Sprieduma izpildes pasākumi – Eiropas Ombuda izmeklēšana

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru CC lūdz atlīdzināt kaitējumu, kas viņam nodarīts, ņemot vērā dažādas kļūdas, kuras atklātā konkursa EUR/A/151/98 beigās pieļāvis Eiropas Parlaments tā piemēroto kandidātu saraksta pārvaldībā, kurā viņa vārds tika ietverts pēc Parlamenta personāla ģenerāldirektora 2005. gada 17. maija lēmuma

Nolēmums      Eiropas Parlaments samaksā CC summu EUR 12 000 apmērā. Prasību pārējā daļā noraidīt. Eiropas Parlaments sedz savus un atlīdzina CC tiesāšanās izdevumus, kas viņam radušies lietās F‑9/12, T‑457/13 P un F‑9/12 RENV.

Kopsavilkums

1.      Eiropas Savienības tiesības – Principi – Vienlīdzīga attieksme – Jēdziens – Piemēroto kandidātu saraksta atšķirīgais derīguma termiņš atkarībā no konkursa veiksmīgajiem kandidātiem

2.      Ierēdņi – Iestāžu ārpuslīgumiskā atbildība – Nosacījumi – Prettiesiskums – Kaitējums – Cēloņsakarība – Jēdziens – Iespējas tikt pieņemtam darbā zaudēšana – Pierādīšanas pienākums

(LESD 340. panta 2. punkts)

1.      Vienlīdzīgas attieksmes princips ir viens no Savienības tiesību pamatprincipiem, kas nosaka, ka salīdzināmas situācijas netiek aplūkotas atšķirīgi, ja vien šāda atšķirība nav objektīvi pamatota. Vienlīdzīgas attieksmes princips ir pārkāpts, ja attiecībā uz divām personu kategorijām, kuru faktiskajā un tiesiskajā situācijā nav vērojamas būtiskas atšķirības, tiek piemērota atšķirīga attieksme vai ja atšķirīgas situācijas tiek aplūkotas vienādi.

Tā kā ieinteresētās personas vārds konkursam piemēroto kandidātu sarakstā bija ietverts īsāku laiku nekā citu konkursu izturējušo kandidātu vārdi, vienlīdzīgas attieksmes princips nav ticis ievērots.

(skat. 89., 90. un 93. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: spriedums, 2009. gada 20. februāris, Komisija/Bertolete u.c., no T‑359/07 P līdz T‑361/07 P, EU:T:2009:40, 37. un 38. punkts un tajos minētā judikatūra.

2.      Ārpuslīgumiskās atbildības jomā Savienība var tikt saukta pie atbildības par kaitējumu tikai tad, ja tas pietiekami tieši izriet no kādas tās iestādes prettiesiskas rīcības, kas nozīmē, ka iestādes, kura ir vainojama par šo rīcību, pieļautais pārkāpums ir bijis noteicošais zaudētās iespējas cēlonis.

Ja apgalvotais kaitējums ir saistīts ar iespējas zaudēšanu, lietas dalībniekam, kurš atsaucas uz šo kaitējumu, ir jāpierāda, ka runa ir par reālu iespēju un ka šādas iespējas zaudēšana faktiski ir kļuvusi galīga.

(skat. 122. un 123. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: spriedumi, 2004. gada 5. oktobris, Sanders u.c./Komisija, T‑45/01, EU:T:2004:289, 150. punkts; Eagle u.c./Komisija, T‑144/02, EU:T:2004:290, 165. punkts, un 2006. gada 6. jūnijs, Girardot/Komisija, T‑10/02, EU:T:2006:148, 96. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums, 2011. gada 12. maijs, Missir Mamachi diLusignano/Komisija, F‑50/09, EU:F:2011:55, 179. punkts un tajā minētā judikatūra.