Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 16 juni 2011 - Andrecs e.a. / Commissie

(Zaak F-96/10)

(Openbare dienst - Jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen en pensioenen van ambtenaren en andere personeelsleden - Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Stefan Robert Andrecs (Ukkel, België) en anderen (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het op verzoekers' salarisafrekeningen overgenomen besluit van de verwerende partij houdende aanpassing van hun bezoldigingen, pensioenen en andere toelagen met ingang van 1 juli 2009, in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden op basis van verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het beroep in zaak F-96/10, Andrecs e.a./Commissie.

Verzoekers zullen hun eigen kosten dragen alsmede de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 - PB C 30 van 29.1.2011, blz. 63.