Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 29. februar 2012 – AM mod Parlamentet

(Sag F-100/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – social sikring – forsikring mod ulykker og erhvervssygdomme – vedtægtens artikel 73 – afslag på at anerkende en hjerneblødning som erhvervssygdom – lægeudvalg – kollegialitetsprincip)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AM (Malaga, Spanien) (ved advokaterne L. Levi og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved K. Zejdová og S. Seyr, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afslaget på at anse den hjerneblødning, som sagsøgeren blev ramt af den 5. marts 2006, for en ulykke som omhandlet i vedtægtens artikel 73 og i artikel 2 i den fælles sygeforsikringsordning

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

AM betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 55 af 19.2.11, s 37.