Language of document :

Talan väckt den 5 oktober 2010 - Ashbrook m. fl. mot kommissionen

(Mål F-99/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michael Ashbrook m. fl. (Luxembourg, Luxemburg) (ombud: advoakterna B. Cortese, C. Cortese och F. Spitaleri)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av de beslut av Europeiska kommissionen som speglas i sökandenas lönebesked om att begränsa anpassningen av deras lön med verkan från den 1 juli 2009 till en höjning med 1,85 % vid den årliga anpassningen av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda med stöd av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009 samt yrkande om skadestånd.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de beslut av kommissionen som speglas i sökandenas lönebesked för januari 2010 och följande månader 2010 samt deras lönebesked för år 2009, eftersom det har gjorts en anpassning med 1,85 % och inte med 3,7 %,

förplikta kommissionen att betala skillnaden mellan den lön som har betalats ut med stöd av förordning nr 1296/09 fram till dess att dom meddelas i detta mål och den lön som skulle ha betalts ut om anpassningen varit korrekt med tillägg av ränta enligt Europeiska Centralbankens räntesats för primära återfinansieringsoperationer under den relevanta perioden med en höjning av 3,5 % från den dag så nämnda belopp skulle ha betalts ut, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________