Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 października 2010 r. - Andrecs i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-96/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stefan Robert Andrecs (Bruksela, Belgia) i inni (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej waloryzującej wynagrodzenia, emerytury i inne uposażenie skarżących ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r., wyrażonej w ich rozliczeniach wynagrodzenia, w ramach corocznej waloryzacji wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników w oparciu o rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji, którą organ powołujący ustalił nową wysokość wynagrodzeń, emerytur i innych uposażeń skarżących wynikających z regulaminu pracowniczego, wyrażonej między innymi w odcinkach wynagrodzenia R6/2009 i 01/2010 zainteresowanych, oraz stwierdzenie nieważności decyzji, którą w dniu 24 czerwca 2010 r. organ powołujący oddalił zażalenie skarżących z dnia 29 marca 2010 r. w zakresie, w jakim te decyzje odmawiają skarżącym wzrostu wynagrodzeń, emerytur i innych uposażeń wynikających z regulaminu pracowniczego do wysokości 3,70 % ich pierwotnej wysokości i oddalają ich wniosek o przyznanie odsetek obliczonych od kwot, których wierzycielami pozostają, w stosunku ustalonym przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, powiększonym o dwa punkty procentowe, od dnia wymagalności rozpatrywanych kwot do dnia pełnej zapłaty;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________