Language of document :

Žalba koju je 2. travnja 2021. podnio Ryanair DAC protiv presude Općeg suda (deseto prošireno vijeće) od 17. veljače 2021. u predmetu T-259/20, Ryanair/Komisija

(predmet C-210/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Ryanair DAC (zastupnik: E. Vahida i F. C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, i V. Blanc, avocate)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Francuska Republika

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

u skladu s člancima 263. i 264. UFEU-a utvrdi da je Odluka Komisije C(2020) 2097 final od 31. ožujka 2020. o državnoj potpori SA.56765 (2020/N) – Francuska – COVID-19: moratorij na plaćanje zrakoplovnih pristojbi namijenjen poduzetnicima javnog zračnog prijevoza - ništava; i

naloži Komisiji snošenje vlastitih troškova, kao i troškova društva Ryanair te naloži intervenijentima u prvostupanjskom postupku i onima u žalbenom postupku (ako ih ima) snošenje vlastitih troškova;

ili podredno:

ukine pobijanu presudu;

vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje; i

naknadno odluči o troškovima prvostupanjskog i žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi, žalitelj ističe pet žalbenih razloga.

Prvo, Opći sud povrijedio je pravo Europske unije jer je odbacio žaliteljev argument da je načelo nediskriminacije neopravdano povrijeđeno.

Drugo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava te je iskrivio činjenice vezano za žaliteljev argument o slobodnom kretanju usluga.

Treće, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava pri određivanju proporcionalnosti potpore u odnosu na iznos naknade štete prema članku 107. stavku 2. točki (b) UFEU-a.

Četvrto, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava te je iskrivio činjenice vezano za nepostojanje Komisijina obrazloženja.

Peto, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava te je iskrivio činjenice vezano za to da Komisija nije pokrenula formalni istražni postupak.

____________