Language of document :

Kanne 16.6.2006 - Kyriazi v. komissio

(Asia F-66/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

päätös, joka tehtiin 12.9.2005 ja jolla kantaja nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi palkkaluokan C*1 palkkatasolle 2, ja kaikki sitä seuranneet ja/tai siihen liittyvät päätökset, kuten päätös lakata maksamasta kantajalle sihteerilisää ja olla aloittamatta maksamaan sitä uudelleen hänen vakinaistamisensa jälkeen, on kumottava

nimittävän viranomaisen 6.3.2006 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan valitus, jossa vaadittiin edellä mainitun päätöksen kumoamista, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on läpäissyt ura-alueelta toiselle siirtymistä koskevan sisäisen kilpailun KOM/PC/04, oli komission väliaikainen toimihenkilö palkkaluokassa C*2 (aikaisempi palkkaluokka C5), kun hänet merkittiin soveltuvien hakijoiden luetteloon mainitussa kilpailussa, ja 31.7.2004 saakka. Tämän jälkeen hän työskenteli tässä samassa toimielimessä tilapäisenä työntekijänä 1.11.2004 saakka, jolloin hänet otettiin uudelleen palvelukseen väliaikaisena toimihenkilönä palkkaluokkaan C*1 ilman sihteerilisää, jota hänelle oli maksettu aikaisemman sopimuksen perusteella. Kantaja nimitettiin 16.4.2005 koeajalla olevaksi virkamieheksi, ja hänen palkkaluokkansa pysyi samana.

Kantaja väittää kanteensa tueksi, että hallinto rikkoi henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohtaa ja 25 artiklan toista alakohtaa sekä henkilöstösääntöjen liitteessä XII olevia 5 ja 18 artiklaa. Hän vetoaa myös olennaisten menettelymääräysten ja kilpailuilmoituksen säännösten rikkomiseen sekä lukuisten yleisten oikeusperiaatteiden, muun muassa luottamuksensuojan periaatteen, oikeusvarmuuden periaatteen, hyvän hallinnon periaatteen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen.

Kantaja katsoo lisäksi, että Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2004 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 723/20041 on lainvastainen sen osan osalta, jolla henkilöstösääntöihin lisättiin sen liitteessä XIII oleva 5 artiklan 4 kohta, siltä osin kuin nimittävä viranomainen tulkitsee kyseistä säännöstä niin, että siinä sallitaan se, että nimittävä viranomainen sijoittaa kantajan palkkaluokan C*1 palkkatasolle 2 henkilöstösääntöjen 31 artiklan säännösten ja useiden oikeusperiaatteiden vastaisesti.

____________

1 - EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1.