Language of document :

Talan väckt den 16 juni 2006 - Kyriazi mot kommissionen

(Mål F-66/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgien) (ombud: advokaten B. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av den 12 september 2005 i vilket sökanden tillsätts som provanställd tjänsteman med lönegrad C*1, löneklass 2, samt alla efterföljande och/eller därmed förbundna åtgärder, såsom beslutet att dra in sökandens sekretariatstillägg och att inte åter bevilja tillägget efter tillsättningen,

ogiltigförklara utnämningsmyndighetens beslut av den 6 mars 2006 i vilket sökandens klagomål om ogiltigförklaring av det ovanstående beslutet avslås, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som har upptagits på förteckningen över godkända sökande i det interna uttagningsprovet för befordran till kategori COM/PC/04, var när hon fördes upp på förteckningen över godkända sökande i det ovannämnda provet och fram till den 31 juli 2004 tillfälligt anställd som tjänsteman vid kommissionen med lönegrad C*2 (tidigare lönegrad C5). Därefter arbetade hon som tillfälligt anställd vid samma institution till och med den 1 november 2004. Vid detta datum anställdes hon på nytt som tillfälligt anställd tjänsteman och placerades i lönegrad C*1 utan att beviljas det sekretariatstillägg som hon hade erhållit genom det föregående kontraktet. Den 16 april 2005 utnämndes hon till provanställd tjänsteman med samma lönegrad.

Till stöd för sin talan, gör sökanden gällande att förvaltningen åsidosatt artikel 31.1 och artikel 25 andra stycket i tjänsteföreskrifterna samt artiklarna 5 och 18 i bilaga 13 till tjänsteföreskrifterna. Sökanden gör även gällande att väsentliga formföreskrifter och bestämmelserna i meddelandet om uttagningsprov har åsidosatts. Sökanden gör även gällande att allmänna rättsprinciper åsidosatts, särskilt principen om skydd för berättigade förväntningar, principen om rättssäkerhet, principen om god förvaltningssed samt principen om likabehandling.

Sökanden anser vidare att den del av rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna(1) som innebär att artikel 5.4 i bilaga 13 till tjänsteföreskrifterna införs är rättstridig i den mån som utnämningsmyndigheten i strid med vad som föreskrivits i artikel 31 i tjänsteföreskrifterna samt i strid med flera rättsprinciper tolkar denna bestämmelse som ett bemyndigande att placera sökanden i lönegraden C*1, löneklass 2.

____________

1 - EUT L 123, 27.04.2004, p. 1