Language of document :

Kanne 16.6.2006 - Lesniak v. komissio

(Asia F-67/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Christophe Lesniak (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 12 artikla on todettava lainvastaiseksi.

Päätös, joka tehtiin 8.8.2005 ja jolla kantaja nimitettiin Euroopan yhteisöjen virkamieheksi, on kumottava siltä osin kuin sillä vahvistettiin hänen palkkaluokakseen A*6, palkkataso 2 ja ikälisien määräytymisen alkamisajankohdaksi 1.9.2005.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kilpailun EP/99/A, jota koskeva ilmoitus oli julkaistu vanhojen henkilöstösääntöjen ollessa voimassa, läpäissyt kantaja, joka tuolloin oli väliaikainen toimihenkilö palkkaluokassa A6 (josta on tullut A*10), oli uusien henkilöstösääntöjen voimaantulon jälkeen palkattu virkamieheksi ja luokiteltu palkkaluokkaan A*6.

Sen lisäksi, että kantaja vetoaa hyvin samanlaisiin kanneperusteisiin kuin on esitetty asiassa F-12/06,1 hän väittää, että komission olisi henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdan mukaan pitänyt myöntää hänelle sama palkkaluokka kuin joka hänellä oli väliaikaisena toimihenkilönä. Kantajan mukaan kyseistä säännöstä on nimittäin sovellettava myös avoimen kilpailun läpäisseisiin henkilöihin.

____________

1 - EUVL C 86, 8.4.2006, s. 48.