Language of document :

Talan väckt den 23 juni 2006 - Andersson m.fl. mot kommissionen

(Mål F-69/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Tommy Andersson (Bryssel, Belgien) m.fl. (ombud: advokaterna A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara de individuella besluten om avslag på sökandenas begäran att tillsättningsmyndigheten skall anta övergångsbestämmelser avsedda att säkerställa likabehandling och deras förvärvade rättigheter under befordringsgången år 2005 och följande år, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tillstöd för sin talan åberopar sökandena samma grunder som dem som åberopats i mål F-47/06.1

____________

1 - EUT C 154, 1.7.2006, s. 25.