Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 3. april 2008 - Bakema mod Kommissionen

(Sag F-68/06) 1

(Personalesag - kontraktansatte - indplacering i lønklasse - ansættelsesgruppe IV - eksamensbevis - erhvervserfaring)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Nederlandene) (ved avocats L. Rijpkema og A. Kootstra)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afslag på at omplacere sagsøgeren fra lønklasse 14 til lønklasse 16 i ansættelsesgruppe IV og på at anse hans "kandidaatsdiploma" for at attestere fuldførelsen af en videregående uddannelse som omhandlet i artikel 82 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og i artikel 2 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende de procedurer, der regulerer ansættelse og beskæftigelse af kontraktansatte i Kommissionen.

Konklusion

Den afgørelse, hvorved ansættelsesmyndigheden har indplaceret Reint Bakema i ansættelsesgruppe IV, lønklasse 14, løntrin 1, i henhold til kontrakt indgået den 25. oktober 2005, ved hvilken han blev tilknyttet Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber som kontraktansat, annulleres.

I øvrigt frifindes Kommissionen.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 212 af 2.9.2006, s. 48.