Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. juuli 2010. aasta otsus - Lesniak versus komisjon

(kohtuasi F-67/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Ametnikena ametisse nimetatud ajutised teenistujad - Enne uute personalieeskirjade jõustumist reservnimekirja kantud kandidaadid - Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad - Palgaastmele määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 4 ja artikli 12 lõige 3)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Christophe Lesniak (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Krämer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Simm ja I. Šulce)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 8. augusti 2005. aasta otsus, millega hageja, kes oli kõnealusel ajal palgaastme A*10 järku 2 määratud ajutine töötaja ja kes läbis edukalt konkursi PE/99/A, nimetati katseajal olevaks ametnikuks palgaastme A*6 järku 2

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 178, 29.7.2006, lk 43.