Language of document :

Överklagande ingett den 20 november 2020 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 9 september 2020 i mål T-437/16, Italien mot kommissionen

(Mål C-623/20 P)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand)

Övriga parter i målet: Republiken Italien, Konungariket Spanien

Klagandens yrkanden

Kommissionen yrkar att domstolen ska:

Upphäva den överklagade domen.

Om domstolen finner att förfarandet så medger, ogilla talan i första instans.

Förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna i detta förfarande liksom i förfarandet i första instans.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande har kommissionen åberopat tre grunder. Den första grunden avser att det skett en felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 1d.6 i tjänsteföreskrifterna och av motiveringsskyldigheten samt åsidosättande av skyldigheten att motivera tribunalens domar. Denna första grund består av tre delgrunder:

Den första delgrunden gäller felaktig rättstillämpning och åsidosättande av motiveringsskyldigheten såvitt gäller kravet att sökandena ska vara omedelbart operationella och avser punkt 137 i den överklagade domen.

Den andra delgrunden avser definitionen av en oproportionerlig bevisbörda för kommissionen och åsidosättande av motiveringsskyldigheten : Denna delgrund avser punkterna 113, sista meningen, 138, 144, 147, sista meningen, 157-161, 193 och 197 i den överklagade domen.

Genom den tredje delgrunden görs gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den sökte en rättsligt bindande bestämmelse i de interna regler som kommissionen åberopat. Denna delgrund avser punkterna 132–135 i den överklagade domen.

Den andra grunden avser olika missuppfattningar från tribunalens sida vid bevisvärderingen samt felaktig rättstillämpning.

Den första missuppfattningen skedde vid bedömningen av meddelandet från kommissionens ordförande och dess godkännande av tribunalen i punkterna 112–117 och 138 i den överklagade domen.

Den andra missuppfattningen gäller bedömningen av kommissionens arbetsordning och dess tillämpningsföreskrifter och återfinns i punkterna 119-120 i den överklagade domen.

Den tredje missuppfattningen avser bedömningen av avsnittet om språkkrav beroende på antagningsförfarande som återfinns i ”Handbok för operativa förfaranden” som det hänvisas till i punkterna 145-149 i den överklagade domen.

Den fjärde missuppfattningen avser underlåtenheten att göra en helhetsbedömning av de handlingar som avses i de tre föregående styckena och återfinns i punkterna 132-137 och 139 i den överklagade domen.

Den femte missuppfattningen gäller bedömningen av meddelande SEC(2006)1489 final i punkterna 140-143 i den överklagade domen.

Den sjätte missuppfattningen avser bedömningen av de språk som används av kommissionens personal med ansvar för revision. Beträffande samma punkter i den överklagade domen gör kommissionen även gällande att det skett en felaktig rättstillämpning. Båda dessa felaktigheter gäller punkterna 152-163 i den överklagade domen

Den sjunde missuppfattningen gäller Revisionsrättens interna språkpraxis och de språk som används av Revisionsrättens personal och avser punkterna 172-188 i den överklagade domen.

Genom den tredje grunden görs det gällande att tribunalens analys av de sökandes kommunikationsspråk är rättsstridig. Grunden riktas mot punkterna 219–224 i den överklagade domen.

____________