Language of document :

Жалба, подадена на 24 ноември 2020 г. от Кралство Испания срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 23 септември 2020 г. по дело T-370/19, Испания/Комисия

(Дело C-632/20 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представител: S. Centeno Huerta)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания

да се уважи настоящата жалба и да се отмени решение на Общия съд от 23 септември 2020 г. по дело T-370/19, Испания/Комисия,

да се уважи жалбата по първоинстанционното производство и да се отмени Решение на Комисията от 18 март 2019 година относно участието на националния регулаторен орган на Косово в Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения1 и

във всички случаи да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Кралство Испания обжалва решение на Общия съд от 23 септември 2020 г. по дело T-370/19, Испания/Комисия, като изтъква следните основания:

– грешка при прилагане на правото при тълкуването на понятието „трета страна“ по смисъла на член 35 от Регламент 2018/19712 с оглед на Договорите за Европейския съюз и на международното право,

– грешка при прилагане на правото при тълкуването на член 111 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Съюза и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (наричано по-нататък „ССА с Косово“) във връзка с член 35 от Регламент 2018/1971, тъй като са тълкувани неправилно последиците от липсата на позиция на Европейския съюз относно статута на Косово от гледна точка на международното право,

– грешка при прилагане на правото при тълкуването на член 35 от Регламент 2018/1971 във връзка с член 111 от ССА с Косово, тъй като съответното сътрудничество не включва участието в Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и в Управителния съвет на Службата на ОЕРЕС,

– грешка при прилагане на правото, тъй като е счетено, че член 17 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) е валидно правно основание за приемане на спорното решение от Европейската комисия,

– грешка при прилагане на правото при тълкуването на член 35, параграф 2 от Регламент 2018/1971, тъй като е прието, че работните договорености могат да се изготвят едностранно от Европейската комисия.

Приемането на всяко от посочените основания следва да доведе до уважаване на жалбата пред Съда и в резултат от това — до разглеждане и преценка на жалбата по първоинстанционното производство, и съответно до отмяна на Решение на Комисията от 18 март 2019 година относно участието на националния регулаторен орган на Косово в Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.

____________

1     ОВ C 115, 2019 г., стр. 26.

2     Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009 (ОВ L 321, 2018 г., стр. 1).