Language of document :

Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 24.11.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-370/19, Espanja v. komissio, 23.9.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-632/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: S. Centeno Huerta)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Tämä valitus on hyväksyttävä ja unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-370/19, Espanja v. komissio, 23.9.2020 antama tuomio on kumottava

kumoamiskanne on ratkaistava kumoamalla 18.3.2019 annettu komission päätös Kosovon kansallisen sääntelyviranomaisen osallistumisesta Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen toimintaan1 ja

vastaaja on joka tapauksessa velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Espanjan kuningaskunta valittaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-370/19, Espanja v. komissio, 23.9.2020 antamasta tuomiosta seuraavilla perusteilla:

oikeudellinen virhe käsitteen ”kolmas maa” tulkinnassa sovellettaessa asetuksen 2018/19712 35 artiklaa, kun EU- ja EUT-sopimus sekä kansainvälinen oikeus otetaan huomioon

oikeudellinen virhe Kosovon kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 111 artiklan tulkinnassa ja soveltamisessa suhteessa asetuksen 2018/1971 35 artiklaan, koska sen seurauksia, ettei Euroopan unioni ole ottanut kantaa Kosovon asemaan kansainvälisessä oikeudessa, on tulkittu virheellisesti

oikeudellinen virhe asetuksen 2018/1971 35 artiklan tulkinnassa suhteessa Kosovon kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 111 artiklaan, sillä kyseessä oleva yhteistyö ei sisällä osallistumista BERECin eikä BEREC-viraston hallintoneuvoston toimintaan

oikeudellinen virhe päätelmässä, jonka mukaan SEU 17 artikla oli pätevä oikeusperusta riidanalaisen päätöksen antamiselle

oikeudellinen virhe asetuksen 2018/1971 35 artiklan 2 kohdan tulkinnassa, kun valituksenalaisen tuomion mukaan Euroopan komissio voi laatia työjärjestelyt yksipuolisesti.

Näistä perusteista minkä tahansa arvioinnin on johdettava valituksen hyväksymiseen ja siis kumoamiskanteen tarkasteluun ja hyväksymiseen siten, että Kosovon kansallisen sääntelyviranomaisen osallistumisesta Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen toimintaan 18.3.2019 annettu komission päätös kumotaan.

____________

1 EUVL 2019, C 115, s. 26

2 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja BERECin tukiviraston (BEREC-virasto) perustamisesta, asetuksen (EU) 2015/2120 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1211/2009 kumoamisesta 11.12.2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1971 (EUVL 2018, L 321, s. 1)