Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-370/19. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben 2020. szeptember 23-án hozott ítélete ellen a Spanyol Királyság által 2020. november 24-én benyújtott fellebbezés

(C-632/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Spanyol Királyság (képviselő: S. Centeno Huerta meghatalmazott)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

adjon helyt a jelen fellebbezésnek és helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-370/19. sz. Spanyolország kontra Európai Bizottság ügyben 2020. szeptember 23-án hozott ítéletét;

bírálja el a fellebbezést, és semmisítse meg a Koszovó nemzeti szabályozó hatóságának az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületében való részvételéről szóló, 2019. március 18-i bizottsági határozatot;1 és

mindenképpen az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Spanyol Királyság fellebbezést terjeszt elő a Törvényszék T-370/19. sz. Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság ügyben 2020. szeptember 23-án hozott ítéletével szemben, a következő okok miatt:

– téves jogalkalmazás a 2018/1971 rendelet2 35. cikke értelmében vett „harmadik ország” fogalmának az Európai Unió Szerződéseire és a nemzetközi jogra figyelemmel történő értelmezése során;

– téves jogalkalmazás a Koszovót érintő stabilizációs és társulási megállapodás 111. cikkének a 2018/1971 rendelet 35. cikkével összefüggésben történő értelmezése és alkalmazása során, azáltal, hogy tévesen értelmezték Koszovó nemzetközi jogi jogállását illetően az Európai Unió állásfoglalása hiányának következményeit;

– téves jogalkalmazás a 2018/1971 rendelet 35. cikkének a Koszovót érintő stabilizációs és társulási megállapodás 111. cikkével kapcsolatos értelmezésénél, mivel a hivatkozott együttműködés nem foglalja magában a BEREC-ben és a BEREC Hivatal igazgatótanácsában való részvételt;

– téves jogalkalmazás az EUSZ 17. cikknek a megtámadott határozat meghozatalához érvényes jogalapnak történő tekintését illetően;

– téves jogalkamazás a 2018/1971 rendelet 35. cikke (2) bekezdésének értelmezésénél, azáltal, hogy úgy tekintették, hogy a munkamegállapodásokat az Európai Bizottság egyoldalúan állapíthatja meg.

Ezen indokok bármelyikének értékelése alapján helyt kell adni a fellebbezésnek, ennek következtében pedig a megsemmisítés iránti keresetet el kell bírálni és annak helyt kell adni, megsemmisítve a a Koszovó nemzeti szabályozó hatóságának az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületében való részvételéről szóló, 2019. március 18-i bizottsági határozatot.

____________

1 HL 2019. C 115, 26. o.

2 Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1971 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2018. L 321., 1. o.)