Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Spanje) op 19 november 2020 – KM / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Zaak C-625/20)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: KM

Verwerende partij: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Prejudiciële vragen

Is, gelet op de verhouding tussen mannen en vrouwen in de verschillende Spaanse socialezekerheidsstelsels, de Spaanse regeling inzake de verenigbaarheid van uitkeringen waarin art. 163.1 LGSS voorziet, zoals uitgelegd in de rechtspraak, volgens welke twee op basis van één en hetzelfde socialezekerheidsstelsel toegekende uitkeringen wegens volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid niet kunnen worden gecombineerd, terwijl dit bij uitkeringen die worden toegekend op basis van verschillende socialezekerheidsstelsels wel mogelijk is, ook al zijn de uitkeringen in beide gevallen gebaseerd op afzonderlijke bijdragen, in strijd met de Europese regeling waarin is voorzien in art. 4 van richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid1 en in art. 5 van richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep2 (herschikking)?

Voor het geval dat de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord: Is de Spaanse regeling dan in strijd met voormelde Europese regeling, indien aan beide uitkeringen verschillende letsels ten grondslag liggen?

____________

1 PB 1979, L 6, blz. 24.

2 PB 2006, L 204, blz. 23.