Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 23 września 2020 r. w sprawie T-677/19, Polfarmex / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – Kaminski, wniesione w dniu 23 listopada 2020 r. przez Arkadiusza Kaminskiego

(Sprawa C-626/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Arkadiusz Kaminski (przedstawiciele: E. Pijewska, M. Mazurek, W. Trybowski, radcowie prawni)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Polfarmex S.A

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2021 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył Arkadiusza Kaminskiego własnymi kosztami.

____________