Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Amsterdam (Nizozemsko) dne 24. listopadu 2020 – E. K. v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Věc C-624/20)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Amsterdam

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: E. K.

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Předběžné otázky

Jsou členské státy příslušné stanovit, zda je právo pobytu na základě článku 20 SFEU jako takové dočasné povahy či není dočasné povahy, nebo to musí být definováno unijním právem?

Použije-li se výklad podle unijního práva: Je při použití směrnice 2003/109/ES1 nutno rozlišovat mezi různými závislými právy pobytu, která mají státní příslušníci třetích zemí podle unijního práva, mezi něž patří také závislé právo pobytu, které je přiznáno rodinnému příslušníkovi občana Unie podle směrnice 2004/38/ES, a právo pobytu na základě článku 20 SFEU?

Je právo pobytu podle článku 20 SFEU, které svou povahou závisí na existenci vztahu závislosti mezi státním příslušníkem třetí země a občanem Unie a je proto konečné, dočasné povahy?

Je-li právo pobytu na základě článku 20 SFEU dočasné povahy: Musí být čl. 3 odst. 2 písm. e) směrnice [v tomto případě] vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu ustanovení, podle nějž jsou ze získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ve smyslu této směrnice vyloučena pouze povolení k pobytu stanovená vnitrostátním právem?

____________

1 Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 44).