Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, so sídlom v Amsterdame (Holandsko) 24. novembra 2020 – E.K./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(vec C-624/20)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Den Haag, so sídlom v Amsterdame

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: E. K.

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciálne otázky

1.    Majú členské právomoc určiť, či má samotné právo na pobyt podľa článku 20 ZFEÚ dočasnú alebo trvalú povahu, alebo patrí jeho definícia do pôsobnosti práva Únie?

2.    Ak sa uplatní výklad podľa ustanovení práva Únie: má sa v súvislosti s uplatnením smernice 2003/109/ES1 rozlišovať medzi rôznymi odvodenými právami na pobyt, ktoré štátnym príslušníkom tretích krajín vyplývajú z práva Únie, vrátane odvodeného práva na pobyt, ktoré sa prizná rodinnému príslušníkovi občana Únie, a právom na pobyt podľa článku 20 ZFEÚ?

3.    Má dočasnú povahu právo na pobyt podľa článku 20 ZFEÚ, ktoré je vzhľadom na svoju povahu odvodené od existencie vzťahu závislosti medzi štátnym príslušníkom tretej krajiny a občanom Únie, a je zrejmé, že zanikne?

4.    Ak má právo na pobyt podľa článku 20 ZFEÚ dočasnú povahu: má sa článok 3 ods. 2 písm. e) smernice [v tomto prípade] vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá z možnosti získať postavenie osoby s dlhodobým pobytom v zmysle smernice vylučuje iba povolenia na pobyt podľa vnútroštátneho práva?

____________

1 Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 2004, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272).