Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. veljače 2021. uputio Amtsgericht Bremen (Njemačka) – DM/CTS Eventim AG & Co. KGaA

(predmet C-96/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Bremen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: DM

Tuženik: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Prethodno pitanje

Treba li članak 16. točku (l) Direktive 2011/83/EU1 tumačiti na način da je za isključenje potrošačeva prava odustajanja dovoljno ako trgovac uslugu koja se odnosi na aktivnosti u slobodnom vremenu potrošaču ne pruža izravno, nego mu prodaje pravo pristupa takvoj usluzi?

____________

1     Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2011., L 304,str. 64.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.)