Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 27 juni 2008 - Nijs mot revisionsrätten

(Mål F-1/08)1

(Personalmål - Tjänstemän - Artikel 35.1 e) i rättegångsreglerna - Framställning av grunder och argument - Tidsfrist för klagomål - Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (ombud: advokat F. Rollinger)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (ombud: T. Kennedy, J.-M. Stenier och G. Corstens)

Saken

Dels ogiltigförklaring av överklagandekommitténs beslut att inte befordra sökanden till lönegrad A*11 inom ramen för befordringsomgången 2005, dels yrkande om skadestånd.

Avgörande

Talan avvisas till den del det är uppenbart att den inte kan tas upp till sakprövning, och ogillas till den del det är uppenbart att det saknas rättslig grund för densamma.

Bart Nijs ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 64 av den 8.3.2008.