Language of document :

Talan väckt den 2 januari 2008 - Nijs mot revisionsrätten

(Mål F-1/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Rollinger)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av överklagandekommitténs beslut att inte befordra sökanden till lönegrad A*11 inom ramen för befordringsomgången 2005, dels yrkande om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara bedömningsrapporten 2005/2006 avseende sökanden, inbegripet överklagandekommitténs beslut nr 01/2007 att vidhålla rapporten, vilket sökanden mottog den 2 mars 2007,

ogiltigförklara sammanhörande och efterföljande beslut, bland annat det att inte befordra sökanden till lönegrad AD 11 under år 2007,

ogiltigförklara det beslut som fattades vid ett möte för en begränsad krets vid revisionsrätten den 8 mars 2007 att förnya Michel Hervés uppdrag den 1 juli 2007, för en sexårsperiod,

förplikta revisionsrätten att ersätta den ideella skadan som lidits med ett belopp om 10 000 euro, samt den materiella skada som utgörs av skillnaden mellan den lön som sökanden uppburit sedan den dag då de senaste besluten om befordring trädde i kraft, vilka tillkännagavs den 3 april 2007, och den lön som sökanden skulle ha uppburit om han hade befordrats den dag då nämnda beslut trädde i kraft,

förplikta Europeiska gemenskapernas revisionsrätt att ersätta rättegångskostnaderna.

____________