Language of document : ECLI:EU:F:2009:25

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

12 päivänä maaliskuuta 2009

Asia F-4/08

Johannes Hambura

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Valintamenettely – Osallistumisoikeuden epääminen – Palvelukseenottoilmoitus PE/95/S – Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyneen hakulomakkeen käyttämättä jättäminen – Tutkittavaksi ottaminen – Oikeudenkäyntiä edeltävä hallinnollinen menettely

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Johannes Hambura vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 5.12.2007 tehdyn parlamentin päätöksen, jolla hylättiin hänen hakemuksensa palvelukseenottoilmoituksen PE/95/S kohteena olleeseen lääkärinä toimivan väliaikaisen toimihenkilön tehtävään (EUVL C 244 A, 18.10.2007, s. 5).

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kilpailu – Pääsyvaatimukset – Pääsyvaatimusten vahvistaminen kilpailuilmoituksessa – Hallinnon harkintavalta

(Henkilöstösääntöjen liite III)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotomääräykset – Virkamiestuomioistuimessa esitettävien perusteiden ja perustelujen yksityiskohtainen esittäminen

(Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan 1 kohta ja liitteessä I oleva 7 artiklan 3 kohta; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta)

1.      Vaikka valintalautakunnalla on harkintavaltaa, sitä sitovat kilpailuilmoituksen sanamuoto ja erityisesti siinä vahvistetut hyväksymisedellytykset. Sama pätee lähtökohtaisesti hallintoon, jonka on siis noudatettava hakemusten hyväksymisedellytyksiä, koska muutoin loukattaisiin yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

(ks. 46 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑145/02, Petrich v. komissio, 25.3.2004 (Kok. H., s. I‑A‑101 ja II‑447, 34 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑12/05, Tas v. komissio, 11.7.2006 (Kok. H., s. I‑A‑1‑79 ja II‑A‑1‑285, 43 kohta)

2.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan kanteessa on mainittava kanteen oikeudelliset perusteet sekä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut. Näiden seikkojen on oltava riittävän selkeitä ja täsmällisiä, jotta vastaaja kykenee valmistelemaan puolustuksensa ja virkamiestuomioistuin kykenee antamaan ratkaisun kanteesta, tarvittaessa ilman muita tietoja. Jotta kanne voitaisiin tutkia, on oikeusvarmuuden ja hyvän oikeudenhoidon takaamiseksi välttämätöntä, että olennaiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joihin se perustuu, ilmenevät johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi kanteen sanamuodosta. Näin on erityisesti sen vuoksi, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 7 artiklan 3 kohdan mukaan virkamiestuomioistuimen menettelyn kirjallinen vaihe muodostuu lähtökohtaisesti vain yhdestä kirjelmien vaihdosta, paitsi jos virkamiestuomioistuin päättää toisin. Viimeksi mainittu virkamiestuomioistuimen oikeudenkäynnin erityispiirre selittää sen, että kanteen perusteita ja perusteluja ei saa esittää yhteenvedon muodossa, toisin kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ensimmäisen kohdassa määrätään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tai yhteisöjen tuomioistuimen osalta. Tällaisesta joustavuudesta seuraisi käytännössä, että mainitusta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä esitetystä erityissäännöstä koituva hyöty suureksi osaksi menetettäisiin.

(ks. 49 ja 50 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑85/92, De Hoe v. komissio, 28.4.1993 (Kok., s. II‑523, 20 kohta); asia T‑154/98, Asia Motor Ranska ym. v. komissio, 21.5.1999 (Kok., s. II‑1703, 42 kohta) ja asia T‑277/97, Ismeri Europa v. tilintarkastustuomioistuin, 15.6.1999 (Kok., s. II‑1825, 29 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑1/08, Nijs v. tilintarkastustuomioistuin, 26.6.2008 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 25 kohta; tuomioon on haettu muutosta, jota koskeva asia T-376/08 P on vireillä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa)