Language of document : ECLI:EU:F:2007:146

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

19 päivänä heinäkuuta 2007 (*)

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Asiassa F‑98/06,

jossa on kyse EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuvasta kanteesta,

Risto Lohiniva, Euroopan yhteisöjen komission virkamies, kotipaikka Bryssel (Belgia), edustajanaan asianajaja V. Teperi,

kantajana,

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään J. Currall ja I. Koskinen,

vastaajana,

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJA

on antanut seuraavan

määräyksen

1        Lohiniva vaatii kanteessaan, joka on saapunut virkamiestuomioistuimen kirjaamoon faksilla 24.8.2006 (alkuperäiskappale jätettiin 28.8.2006), että virkamiestuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen komission nimittävän viranomaisen 30.5.2006 tekemän päätöksen, jolla hylättiin valitus, jonka hän oli tehnyt komission sen päätöksen johdosta, jolla häneltä sen jälkeen, kun hänet oli Suomessa vietetyn palveluksessaolojakson jälkeen sijoitettu takaisin Brysseliin, evättiin oikeus siirtää edelleen 35 prosenttia kuukausittaisesta nettopalkastaan Suomeen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) liitteessä XIII olevan 17 artiklan mukaisesti.

2        Komissio vaatii vastineessaan, että kanne hylätään perusteettomana ja että oikeudenkäyntikuluista määrätään asianmukaisesti.

3        Virkamiestuomioistuin ilmoitti asianosaisille 20.3.2007 lähettämissään kirjeissä näkemyksestään, jonka mukaan asiassa voi olla mahdollista tehdä sovintoratkaisu. Virkamiestuomioistuin perusteli näkemystään asian vähäisellä rahallisella merkityksellä ja sillä seikalla, että koska asiassa on kyse henkilöstösääntöjen siirtymäsäännöksen tulkintaan liittyvästä oikeusriidasta, ei juuri ole todennäköistä, että samantyyppinen riita syntyisi myöhemmin; lisäksi virkamiestuomioistuimen ensiarvio pääasiasta oli, että oikeusriidan lopputuloksesta ei ole varmuutta, koska molempien asianosaisten kannat tukeutuvat varteenotettaviin oikeudellisiin argumentteihin. Sovintoratkaisuun pääsemiseksi noudatettavan menettelyn osalta virkamiestuomioistuin ilmoitti pitävänsä suotavana menettelyn jatkamista kirjallisena, jotta vältettäisiin epävirallisen tapaamisen järjestämisestä aiheutuvat kulut, ottaen erityisesti huomioon, että kantajan asianajaja on sijoittautunut Suomeen. Virkamiestuomioistuin kehotti näin ollen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen, jota sovelletaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2.11.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/752/EY, Euratom (EUVL L 333, s. 7) 3 artiklan 4 kohdan nojalla soveltuvin osin virkamiestuomioistuimeen kyseisen tuomioistuimen työjärjestyksen voimaantuloon asti, 64 artiklan mukaisena prosessinjohtotoimena asianosaisia ilmoittamaan sille, suostuvatko ne siihen, että oikeusriidan rahallista merkitystä vastaava määrä ja kantajan oikeudenkäyntikulut jaetaan osiin, jotka ovat yhtä suuria, tai että ne jaetaan muun tasajakoa lähellä olevan suhteen mukaan.

4        Kantaja vastasi virkamiestuomioistuimen kirjaamoon 3.4.2007 jättämällään kirjeellä ja komissio vastaavasti 6.5.2007 jättämällään kirjeellä myöntävästi virkamiestuomioistuimen esittämään kysymykseen; ne päätyivät riidan rahallisen merkityksen arvioinnin osalta kuitenkin määriin, jotka olivat lähellä toisiaan mutta eivät samoja; asianosaisten näkemykset poikkesivat toisistaan enemmän kantajan oikeudenkäyntikulujen määrittämisen osalta.

5        Näin ollen virkamiestuomioistuin, joka totesi asianosaisten hyväksyneen sen lähtökohdan, että asiassa tehdään sovintoratkaisu siten kuin virkamiestuomioistuin oli 20.3.2007 päivätyssä kirjeessään esittänyt, päätti laatia tässä tarkoituksessa rahamääräisen ehdotuksen. Se ehdotti asianosaisille 25.5.2007 lähettämissään kirjeissä, että komissio maksaa kantajalle 5 000 euroa, mihin sisältyvät oikeudenkäyntikulut, asian lopulliseksi ratkaisemiseksi.

6        Komissio ilmoitti virkamiestuomioistuimen kirjaamoon 7.6.2007 faksitse saapuneella kirjeellä, että se hyväksyy ehdotetun ratkaisun. Komission tavoin kantaja ilmoitti 11.6.2007 saapuneella faksilla nimenomaisesti hyväksyvänsä virkamiestuomioistuimen laatiman ehdotuksen sovintoratkaisuksi, joskin hän pyysi virkamiestuomioistuinta toimittamaan komission tietoon eräät huomautukset, jotka hän esitti oikeusriidan rahallisen merkityksen laskemisen ja erään pääasiaan liittyvän oikeudellisen kysymyksen osalta (pyyntö, joka täytettiin 21.6.2007, jolloin kummallekin asianosaiselle toimitettiin toisen asianosaisen vastaus 25.5.2007 päivättyyn ehdotukseen).

7        Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan ja 98 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla on näin ollen määrättävä, että asia poistetaan rekisteristä ja että komission on maksettava kantajalle 5 000 euron suuruinen määrä asian lopulliseksi ratkaisemiseksi, myös oikeudenkäyntikulujen osalta. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan kokonaisuudessaan.

Näillä perusteilla

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJA

on määrännyt seuraavaa:

1)      Asia F‑98/06, Lohiniva vastaan komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

2)      Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan maksamaan kantajalle asian lopulliseksi ratkaisemiseksi, myös siltä osin kuin kysymys on kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista, 5 000 euroa.

3)      Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Annettiin Luxemburgissa 19 päivänä heinäkuuta 2007.

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

kirjaaja

 

       jaoston puheenjohtaja

Tämä ratkaisu ja siinä mainitut yhteisöjen tuomioistuinten ratkaisut, joita ei ole vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, ovat saatavilla yhteisöjen tuomioistuimen Internet-sivulla www.curia.europa.eu.


* Oikeudenkäyntikieli: suomi.