Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 22 май 2007 г.

López Teruel / СХВП

(Дело F-97/06)1

(Длъжностни лица - Инвалидност - Отхвърляне на искането за съставяне на комисия по инвалидност)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Испания) [представители: G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats]

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) [представител: M. I. de Medrano Caballero]

Предмет

Отмяна на решението на СХВП от 2 септември 2005 г., с което се отхвърля искането на ищцата да се състави комисия по инвалидност, която да оцени неспособността ѝ да изпълнява задълженията, произтичащи от заеманата от нея длъжност и правото ѝ да получи пенсия за инвалидност.

Диспозитив

Решението от 6 октомври 2005 г., с което Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) отхвърля искането на г-жа López Teruel за съставяне на комисия по инвалидност се отменя

СХВП се осъжда да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 237, 30.9.2006 г., стр. 24