Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 mei 2007 - López Teruel / BHIM

(Zaak F-99/06)1

(Ambtenaren - Ziekteverlof - Onregelmatige afwezigheid - Arbitrageprocedure - Termijn voor aanwijzing van onafhankelijk arts)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spanje) (vertegenwoordigers: G. Vandersanden, L. Levi en C. Ronzi, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (vertegenwoordiger: I. de Medrano Caballero, gemachtigde)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 20 oktober 2005 betreffende verzoeksters ziekteverlof en genomen na de conclusies van de in artikel 59, lid 1, van het Statuut bedoelde arbiter-geneesheer

Dictum

Het besluit van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 20 oktober 2005 wordt nietig verklaard, voor zover daarbij de afwezigheid van López Teruel van 8 tot en met 20 februari 2005 en van 7 april tot en met 2 augustus 2005 als ongeoorloofd wordt beschouwd.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen alsmede één derde van de kosten van López Teruel.

____________

1 - PB C 249 van 14.10.06, blz. 18.