Language of document :

24. augustil 2006 esitatud hagi - Lohiniva versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-98/06)

Kohtumenetluse keel: soome

Pooled

Hageja: Risto Lohiniva (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat V. Teperi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 30. mai 2006. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja esitatud kaebus;

sedastada, et hagejal on alates 16. jaanuarist 2006 jätkuvalt õigus Soome Vabariiki üle kanda 35% oma netotöötasust, arvutatuna liikmesriigiti kehtiva ülekande koefitsendi alusel;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja kandis oma kodumaale st Soome üle ühe osa oma töötasust, arvutatuna vastavalt eelmiste personalieeskirjade VII lisa artiklile 17 liikmesriigiti kehtiva ülekande koefitsendi alusel. Komisjoni ja liikmesriikide teenistujate vahetusprogrammi raames viidi ta aastatel 2004 ja 2005 üle Soome. Sellel ajavahemikul maksis komisjon Soomes talle kogu töötasu, mida oli suurendatud vastavalt ülekande koefitsendile. Kui hageja pöördus jaanuaris 2006 tagasi Brüsselisse, ei võimaldatud tal jätkata selle töötasu osa ülekandmist Soome, mida ta oli enne tema üleviimist üle kandnud. Sellega seoses väitis nimetatud asutus, et eespool mainitud sätet muudeti uute personalieeskirjade jõustumisega ning hageja puhul ei ole täidetud selle õiguse säilitamiseks personalieeskirjade XIII lisa artikli 17 lõike 2 punktis a ettenähtud tingimus.

Hagiga väidab hageja, et kuna ta sai ülekandevõimalust kasutada nii tema Soome üleviimise ajal kui enne seda, tuleb tema juhtumile kohaldada personalieeskirjade XIII lisa artikli 17 lõike 2 punktis a sätestatut.

____________