Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 11. augustā - Taruffi pret Komisiju

(lieta F-95/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Adrien Taruffi, Schouweiler (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atzīt, ka 4. panta 1. punkts vispārīgajos noteikumos par Civildienesta noteikumu 45. panta izpildi (DGE), ko pieņēma ar Komisijas 2004. gada 23. decembra lēmumu, ir nelikumīgs;

atcelt Komisijas lēmumus, ar ko nosaka prasītāja nopelnu punktus un prioritāti 2004. un 2005. amatā paaugstināšanas gadā, kā arī lēmumus viņu nereģistrēt amatā paaugstināšanas komitejas nopelnu sarakstā un B*10 pakāpē paaugstināmo ierēdņu sarakstā 2004. amatā paaugstināšanas gadā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs norāda uz to, ka amatā paaugstināšanas komiteja, viņu novērtējot, neveica viņa nopelnu faktisku pārbaudi pēc administrācijas labvēlīgas atbildes uz viņa pirmo sūdzību.

Attiecībā uz 2004. amatā paaugstināšanas gadu prasītājs it īpaši norāda uz acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo viņa nopelni 2004. amatā paaugstināšanas gadā tika salīdzināti ar to ierēdņu nopelniem, uz kuriem attiecas "pētījumu" budžets, lai gan šajā finanšu gadā uz viņu attiecās "darbības" budžets.

Attiecībā uz 2005. amatā paaugstināšanas gadu prasītājs par nelikumīgu uzskata Komisijas piemēroto DGE 4. panta 1. punkta interpretāciju, saskaņā ar kuru, kaut arī prasītājs bija norīkots darbā divos dažādos ģenerāldirektorātos un starpziņojums pirmo reizi bija sastādīts par 2004. gadu, tajā iekļaujot nopelnu punktu piešķiršanu, tikai tas ģenerāldirektorāts, kas ir atbildīgs par galīgā ziņojuma sastādīšanu, ir kompetents piešķirt prioritātes punktus.

Vispārīgi, prasītājs uzskata, ka apstrīdētie lēmumi tika pieņemti, pārkāpjot Civildienesta noteikumu 45. pantu, un ka kā noteicošais kritērijs tika ņemts vērā viņa stāžs, nevis viņa nopelni.

____________