Language of document :

Talan väckt den 11 augusti 2006 - Taruffi mot kommissionen

(Mål F-95/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Adrien Taruffi (Schouweiler, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förklara att artikel 4.1 i de allmänna genomförandebestämmelser för artikel 45 i tjänsteföreskrifterna som antogs genom beslut av kommissionen den 23 december 2004 (nedan kallade genomförandebestämmelserna) är rättsstridig,

ogiltigförklara de beslut som kommissionen har fattat om fastställande av sökandens meritpoäng och prioritetspoäng för befordringsomgångarna 2004 och 2005, liksom besluten att inte uppta sökanden i förteckningen över befordringsbara tjänstemän efter befordringskommittéerna eller i förteckningen över tjänstemän som har befordrats till lönegrad B*10 vid befordringsomgången 2004, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör sökanden gällande att hans kvalifikationer inte granskades vid den bedömning som befordringskommittén gjorde efter administrationens bifall avseende hans första klagomål.

Såvitt avser befordringsomgången 2004 gör sökanden bland annat gällande att det har gjorts en uppenbart oriktig bedömning i det att hans kvalifikationer för befordringsomgången 2004 jämfördes med kvalifikationerna hos de tjänstemän som sorterar under forskningsbudgeten, trots att han under denna befordringsomgång sorterade under driftsbudgeten.

Såvitt avser befordringsomgången 2005 anser sökanden att kommissionens tolkning av artikel 4.1 i genomförandebestämmelserna är rättsstridig. Enligt nämnda tolkning är endast det generaldirektorat som upprättade sökandens slutliga rapport behörig att tilldela prioritetspoäng, trots att sökanden under denna omgång tjänstgjorde inom två olika generaldirektorat och det upprättades en mellanrapport för den första delen av år 2004, genom vilken meritpoäng tilldelades.

Sökanden anser allmänt att de ifrågasatta besluten har fattats i strid med artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, eftersom kommissionen lät tjänstetiden, och inte kvalifikationerna, utgöra det avgörande kriteriet.

____________