Language of document :

Žaloba podaná dne 10. srpna 2006 - G v. Komise

(Věc F-96/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: G (Port-Vendres, Francie) (zástupci: B. Cambier a L. Cambier, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

určit, že žalovaná je odpovědná za pochybení, kterých se dopustila vůči žalobci;

uložit žalované, aby žalobci a jeho rodině uhradila prozatímní částku 1 581 801 eur, která odpovídá polovině újmy způsobené všemi pochybeními, kterých se dopustila Komise, její zmocněnci, zaměstnanci nebo jiné instituce, které jí jsou podřízeny, přičemž druhá část musí být upřesněna znalcem;

uložit žalované, aby uhradila 8% úrok ze všech výše uvedených částek, a to od 23. listopadu 1999, tedy data, kdy byla ukončena první zpráva o vnitřním vyšetřování vedeném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), ve které se objevily první náznaky podjatosti vůči žalobci, nebo podpůrně od 29. června 2005, data, ke kterému žalobce podal návrh na náhradu škody podle čl. 90 odst. 1 statutu;

ustanovit znalce;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby se žalobce dovolává osmi žalobních důvodů.

V prvním vytýká Komisi, že ho začlenila do věci "Berthelot" a považovala ho za hlavního strůjce v této věci, třebaže veškerá tato obvinění jsou nepravdivá a neexistuje sebemenší důkaz, na kterém by se taková obvinění vůči žalobci mohla zakládat. Komise tím nesplnila svoji povinnost péče a řádné správy a porušila legitimní očekávání žalobce.

Ve druhém žalobním důvodu žalobce vytýká Komisi, že vážně zasáhla do jeho práv obhajoby všemi nesplněními povinností a nedostatky ve správních šetřeních spojených s věcí "Berthelot", které nebyly vedeny nestranně.

Ve třetím žalobním důvodu žalobce uplatňuje porušení povinnosti zachovávat důvěrnost tím, že v průběhu roku 2000 umožnila Komise novinářům vstup do kanceláří OLAF a seznámení se s důvěrnými dokumenty týkajícími se žalobce, aby některé odvysílali v televizním pořadu.

Ve čtvrtém žalobním důvodu žalobce kritizuje rozhodnutí Komise zrušit jeho soudní imunitu.

V pátém žalobním důvodu žalobce vytýká Komisi, že ho přeložila na pracovní místo hlavního poradce na generálním ředitelství "Technologický výzkum a vývoj" nikoliv v zájmu služby nebo na základě politiky mobility tohoto orgánu, ale na základě zastřené disciplinární sankce.

V šestém žalobním důvodu, týkajícím se řízení o uznání nemoci z povolání (článek 73 služebního řádu), žalobce zpochybňuje rozhodnutí Komise o okamžitém vyloučení možnosti pracovního úrazu a o předání jeho spisu Disciplinárnímu a vyšetřovacímu úřadu Komise (IDOC), aby provedl správní šetření za účelem stanovení původu jeho nemoci.

V sedmém žalobním důvodu žalobce uplatňuje nezávislost řízení řídících se články 73 a 78 služebního řádu a zpochybňuje rozhodnutí Výboru pro otázky invalidity Komise definitivně přerušit řízení zahájené podle čl. 78 odst. 5 služebního řádu, dokud nebude přijato rozhodnutí na základě článku 73 služebního řádu.

V osmém žalobním důvodu žalobce kritizuje skutečnost, že proti němu bylo zahájeno, a stále pokračuje, disciplinární řízení, třebaže skutkové prvky základu tohoto řízení byly belgickými soudy v rámci trestního řízení vedenému proti němu prohlášeny za neopodstatněné.

Žalobce dochází k závěru, že výše uvedená pochybení Komise jsou příčinou jeho nervové deprese, která jej donutila předčasně ukončit jeho kariéru úředníka. Tato okolnost způsobila majetkovou a nemajetkovou újmu jak jemu samotnému, tak i jeho rodině.

____________