Language of document :

Αγωγή του G κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 10 Αυγούστου 2006

(υπόθεση F-96/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Ενάγων: G (Port-Vendres, Γαλλία) [εκπρόσωποι: B. Cambier και L. Cambier, δικηγόροι]

Εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του ενάγοντος

Ο ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

-    Να κρίνει ότι η εναγομένη είναι υπεύθυνη για τα σφάλματα που διέπραξε σε βάρος του ενάγοντος·

Να υποχρεώσει την εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα και την οικογένειά του το προσωρινό ποσό των 1 581 801 ευρώ, που αντιστοιχεί στο ήμισυ της ζημίας που προκλήθηκε από όλα τα σφάλματα που διέπραξε η Επιτροπή, οι υπάλληλοί της, οι εντεταλμένοι της και/ή άλλοι οργανισμοί που εξαρτώνται από αυτή-, το δε άλλο ήμισυ πρέπει να διευκρινιστεί με τη βοήθεια εμπειρογνώμονα·

Να υποχρεώσει την εναγόμενη να καταβάλει τόκους 8% επί του συνόλου των προαναφερθέντων ποσών, από τις 23 Νοεμβρίου 1999, ημερομηνία ολοκληρώσεως της πρώτης εκθέσεως εσωτερικής έρευνας που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την καταπολέμηση της απάτης (OLAF) και στην οποία εμφαίνονται οι πρώτες ενδείξεις μεροληψίας ως προς τον ενάγοντα, ή, επικουρικώς, από τις 29 Ιουνίου 2005, ημερομηνία κατά την οποία ο ενάγων άσκησε αγωγή αποζημιώσεως κατ' εφαρμογή του άρθρου 90, παράγραφος 1, του ΚΥΚ·

Να διοριστεί εμπειρογνώμων·

Να καταδικαστεί η εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αγωγής του, ο ενάγων προβάλλει οκτώ λόγους.

Με τον πρώτο λόγο, ο ενάγων προσάπτει την Επιτροπή ότι τον τοποθέτησε στον πυρήνα της υποθέσεως "Berthelot" και τον θεώρησε ως τον κύριο υποκινητή της υποθέσεως αυτής, ενώ όλες αυτές οι κατηγορίες ήσαν ψευδείς και δεν υπήρχε η παραμικρή απόδειξη, βάσει της οποίας μπορούσαν να θεμελιωθούν τέτοιες κατηγορίες κατά του ενάγοντος. Επομένως, η Επιτροπή δεν τήρησε το καθήκον αρωγής και χρηστής διοικήσεως και παραβίασε τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του ενάγοντος.

Με τον δεύτερο λόγο, ο ενάγων προσάπτει στην Επιτροπή ότι έθιξε σοβαρώς τα δικαιώματά του άμυνας με όλες τις παραβάσεις και παραλείψεις των διοικητικών ερευνών σχετικά με την υπόθεση "Berthelot", οι οποίες δεν διεξήχθησαν αμερόληπτα.

Με τον τρίτο λόγο, ο ενάγων προβάλλει την προσβολή του καθήκοντος τηρήσεως του απορρήτου, καθόσον, κατά τη διάρκεια του έτους 2000, η Επιτροπή επέτρεψε σε δημοσιογράφους να εισέλθουν στα γραφεία της OLAF και να λάβουν γνώση απορρήτων εγγράφων σχετικά με τον ενάγοντα, για να δημοσιοποιήσουν ορισμένα εξ αυτών σε τηλεοπτική εκπομπή.

Με τον τέταρτο λόγο, ο ενάγων επικρίνει την απόφαση της Επιτροπής περί άρσεως της ετεροδικίας του.

Με τον πέμπτο λόγο, ο ενάγων προσάπτει στην Επιτροπή ότι δεν τον μετέθεσε στη θέση του κυρίου συμβούλου στη γενική διεύθυνση "Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη" προς το συμφέρον της υπηρεσίας ή κατ' εφαρμογή της πολιτικής κινητικότητας του οργάνου, αλλά ως συγκεκαλυμμένη πειθαρχική κύρωση.

Με τον έκτο λόγο, σχετικά με τη διαδικασία αναγνωρίσεως της ασθενείας του ως επαγγελματικής (άρθρο 73 του ΚΥΚ), ο ενάγων προσβάλλει της αποφάσεις της Επιτροπής περί αποκλεισμού, εκ προοιμίου, της περιπτώσεως επαγγελματικού ατυχήματος και διαβιβάσεως του φακέλου του στην υπηρεσία ανακρίσεων και επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων (IDOC), ούτως ώστε η υπηρεσία αυτή να διεξαγάγει διοικητικές έρευνες για να καθορίσει την αιτία της ασθενείας του.

Με τον έβδομο λόγο, ο ενάγων επικαλείται την ανεξαρτησία των διαδικασιών που διέπουν τα άρθρα 73 και 78 του ΚΥΚ και αμφισβητεί την απόφαση της επιτροπής αναπηρίας της Επιτροπής να αναστείλει τη λήψη οριστικής αποφάσεως στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 78, παράγραφος 5, του ΚΥΚ, μέχρις ότου ληφθεί απόφαση βάσει του άρθρου 73 του ΚΥΚ.

Με τον όγδοο λόγο, ο ενάγων επικρίνει το γεγονός ότι οι διοικητικές διώξεις κινήθηκαν - και εξακολούθησαν - εναντίον του, ενώ η βελγική αστυνομία, στο πλαίσιο της ποινικής διώξεώς του, έκρινε αβάσιμα τα πραγματικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διοικητικές αυτές διώξεις.

Ο ενάγων καταλήγει ότι τα προαναφερθέντα σφάλματα της Επιτροπής αποτελούν την αιτία της νευρικής καταθλίψεώς του που τον ανάγκασε να θέσει πρόωρα τέλος στην υπαλληλική σταδιοδρομία του. Το γεγονός αυτό προκάλεσε στον ίδιο και την οικογένειά του υλική ζημία και ηθική βλάβη.

____________